ANBI-status

Stichting Regenboog Alliantie Gouda

De Stichting Regenboog Alliantie Gouda stelt zich volgens haar statuten ten doel: 

  • het bevorderen van acceptatie van en respect voor een diverse samenleving; 
  • bij te dragen aan een samenleving waarin ‘anders zijn’ als verworven recht blijvend wordt verankerd in het publieke domein. De vrije vorming en uiting van de seksuele identiteit en genderidentiteit zal hierin als leidraad gelden, in het bijzonder ten aanzien van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuele, trans en intersekse personen; 
  • het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van bewustwording van de eigen en de maatschappelijke situatie ten aanzien van seksuele diversiteit; 
  • het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van en participeren in activiteiten waarin diversiteit wordt benadrukt. 

De stichting werft fondsen, subsidies en donaties ten behoeve van haar uitvoering en daarmee samenhangende projecten, zoals schoolvoorlichting en het bijeenbrengen van groepen rondom het thema integratie en diversiteit, gericht op het stimuleren van een verdraagzame, inclusieve samenleving. 

De basisinkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, fondsen, giften en donateursgelden van personen, bedrijven en instanties die het doel van de stichting onderschrijven. 

Bestuursleden worden niet bezoldigd; het uitvoerende werk wordt verricht door vrijwilligers. 

U kunt dit werk steunen door een eenmalige of jaarlijkse bijdrage. 

ANBI

Stichting Regenboog Alliantie Gouda is een instelling met een ANBI-status. 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Giften en donaties aan de stichting kunnen derhalve - binnen de regels van de belastingdienst - als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte. 

Kamer van Koophandel – 67459617; RSIN - 8570.04.347 

Donaties kunnen worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer NL60 RABO 0316 6889 40 

t.n.v. Stichting Regenboog Alliantie Gouda

U leest de volledige statuten hier

Jaarverslagen, werkplannen en begroting

  • Klik hier voor het jaarverslag 2019
  • Klik hier voor het jaarverslag 2020
  • Klik hier voor het jaarverslag 2021
  • Klik hier voor het jaarverslag 2022
  • Klik hier voor het werkplan en begroting 2020
  • Klik hier voor het werkplan en begroting 2021