Over ons

Bestuur

De Stichting Regenboog Alliantie Gouda is de voortzetting van de in 2016 opgerichte Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda. In 2018 was Gouda 'Roze Stad' en in dat jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om lhbti acceptatie te bevorderen met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 23 juni 2018. Na afloop van het Roze Jaar en door de benoeming van Gouda tot Regenboogstad bleek er behoefte te zijn aan een duurzame voortzetting van de belangenbehartiging van lhbtiq+ personen. Dat leidde op 1 juli 2019 tot voortzetting van de stichting onder een nieuwe naam, de benoeming van een nieuw bestuur en aanpassing van de doelstelling. 

Het bestuur bestaat per 1 november 2023 uit: 

  • Heike Brandes | Voorzitter
  • Jan Geerink | Secretaris
  • Franske Radder | Penningmeester 
  • Mart van de Kamp


Terugkijken op het Roze Jaar? Lees het programmaboek of kijk terug welke evenementen zijn georganiseerd in 2018. 

Missie & visie

Regenboog Alliantie Gouda gaat voor een inclusieve samenleving, waarin een veilige woon-, leef-, werk- en leeromgeving een vanzelfsprekendheid is. Iedereen is gelijkwaardig en kan zichzelf zijn en ontwikkelen, ongeacht seksuele gerichtheid of gender identiteit of -expressie.

We gaan respectvol met elkaar om en accepteren elkaar, ook als we verschillen in levensovertuiging en levensstijl. De Regenboog Alliantie wil alert zijn op de ontwikkelingen in de maatschappij ten aanzien van lhbtiq+ zaken, deze kritisch volgen en van daaruit belangenbehartiger zijn voor de lhbtiq+ gemeenschap.

Regenboog Alliantie Gouda wil opkomen voor de gelijkwaardigheid en rechten van lhbtiq’s door de zichtbaarheid van de lhbtiq+ gemeenschap te vergroten. Zij wil hen ondersteunen bij zelfacceptatie en zelfontplooiing en een vraagbaak zijn.

De Regenboog Alliantie wil begrip en acceptatie kweken ten aanzien van lhbtiq's, zodat we in Gouda open en respectvol met elkaar omgaan. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat ieder mens zichzelf mag zijn, dat diversiteit en veelkleurigheid een verrijking zijn voor de samenleving en dat verbinding een belangrijke maatschappelijke waarde is.

Speerpunten Regenboog Alliantie Gouda

Community-building

Regenboogalliantie Gouda is er voor iedereen uit de lhbtiq+ community in Gouda. Een stad als Gouda heeft op z'n minst duizenden inwoners die zich identificeren als onderdeel van deze community, maar er zijn maar weinig momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Deze ontmoeting is belangrijk, want zonder ontmoeting is er geen community, en binnen een community kun je groeien. Je vindt er support, herkenning, gezelligheid, ontspanning. Je vindt er je voorbeelden op basis waarvan je dichter bij jezelf kunt komen.

Regenboog Alliantie Gouda zet zich actief in om deze ontmoeting mogelijk te maken. Dit doen we door zelf activiteiten en momenten te organiseren waar lhbtiq+ inwoners van Gouda elkaar kunnen ontmoeten, maar ook door initiatieven van andere organisaties of individuen te ondersteunen die deze ontmoeting mogelijk maken.

 Vrij zijn om jezelf te zijn

Als lhbtiq+ persoon, maak je deel uit van veel meer groepen dan alleen de lhbtiq+ community. We maken deel uit van onze familie, beroepsgroep, bedrijf, vriendengroep, gebedshuis. We delen hobby's met vele anderen zoals de liefde voor kunst, muziek of theater. We maken deel uit van onze wijk, we maken deel uit van Gouda.

Dit doen we met al onze eigenheid en verscheidenheid en willen de vanzelfsprekendheid om ons ook als zodanig te uiten. Dit is echter altijd een eigen keuze. Ondanks dat onze community in de meeste gevallen dezelfde rechten heeft als ieder ander, zien we in de praktijk van alledag dat er nog veel stappen zijn te zetten. Deze stappen zetten we niet door ons te conformeren of in te houden. Zichtbaarheid is van ontzettend groot belang om te laten zien dat we onderdeel zijn van deze stad. Door andere stadsgenoten te ontmoeten en te spreken, ontstaat er een wederzijds respect wat nodig is om een ieder de ruimte te kunnen zichzelf te zijn in deze mooie stad. Regenboog Alliantie Gouda zet zich in voor een Gouda waarin ieder lid van de lhbtiq+ gemeenschap zonder enige terughoudendheid zichzelf kan zijn en zich als zodanig kan uiten.

Vertegenwoordiger van de community

Als Regenboog Alliantie Gouda zijn wij niet alleen de ogen de oren van de community, maar ook de mond. We hebben duizenden inwoners te vertegenwoordigen en spreken namens hen wanneer nodig.

Dit gaat twee kanten op: enerzijds reageren wij als Regenboog Alliantie Gouda op de signalen die we opvangen en zoeken actief het gesprek met de betrokken partijen. Of dit nu de gemeente is, Vluchtelingenwerk, schoolbesturen of kerken, als Regenboog Alliantie Gouda vertegenwoordigen wij de Goudse lhbtiq+ inwoners.

Dit doen we echter ook door het beïnvloeden van beleid. We onderhouden actieve contacten met de Goudse politiek, Gemeente Gouda en allerlei andere platforms waarin wij menen de belangen van onze community te kunnen verdedigen en versterken, waaronder het antidiscriminatie platform.

Wij opereren daarbij als een 'luis in de pels'. We zijn vastberaden en vasthoudend, en laten ons niet met een kluitje in het riet sturen. Wij houden vast, blijven monitoren en blijven sturen op resultaat voor onze community. 

Werkgebied

De stichting is gevestigd in Gouda, de stad die met haar omgeving tevens het werkgebied van de Regenboog Alliantie is. Het gemeentebestuur van Gouda zet zich in voor een tolerante en diverse stad. De visie op haar lhbti-beleid kan niet duidelijker worden verwoord dan in haar statement van 10 januari 2019.

Je leest het hier.

Vrijwilliger worden?

Wil jij ons helpen bij het uitvoeren van ons werk? Neem dan eens een kijkje bij de vacatures We maken graag kennis!