Over ons

Bestuur

De Stichting Regenboog Alliantie Gouda is de voortzetting van de in 2016 opgerichte Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda. In 2018 was Gouda 'Roze Stad' en in dat jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om LHBTI acceptatie te bevorderen met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 23 juni 2018. Na afloop van het Roze Jaar en door de benoeming van Gouda tot Regenboogstad voor de periode 2019-2022 bleek er behoefte te zijn aan een duurzame voortzetting van de belangenbehartiging van LHBTI's. Dat leidde op 1 juli 2019 tot voortzetting van de stichting onder een nieuwe naam, de benoeming van een nieuw bestuur en aanpassing van de doelstelling. 

Het bestuur bestaat uit: 

 • Mart van de Kamp | Voorzitter (a.i.) 
 • Jan Geerink | Secretaris
 • Franske Radder | Penningmeester 
 • Geert Noordanus 
 • Elly Stoffels
 • Marc van Velzen
 • Stella van Maanen

Terugkijken op het Roze Jaar? Lees het programmaboek of kijk terug welke evenementen zijn georganiseerd in 2018. 

Missie & visie

Regenboog Alliantie Gouda gaat voor een inclusieve samenleving, waarin een veilige woon-, leef-, werk- en leeromgeving een vanzelfsprekendheid is. Iedereen is gelijkwaardig en kan zichzelf zijn en ontwikkelen, ongeacht seksuele of gender identiteit of -expressie.

We gaan respectvol met elkaar om en accepteren elkaar, ook als we verschillen in levensovertuiging en levensstijl. De Regenboog Alliantie wil alert zijn op de ontwikkelingen in de maatschappij ten aanzien van LHBTI-zaken, deze kritisch volgen en van daaruit belangenbehartiger zijn voor de LHBTI- gemeenschap.

Regenboog Alliantie Gouda wil opkomen voor de gelijkwaardigheid en rechten van LHBTI’s door de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap te vergroten. Zij wil LHBTI’s ondersteunen bij zelfacceptatie en zelfontplooiing en een vraagbaak voor hen zijn.

De Regenboog Alliantie wil begrip en acceptatie kweken ten aanzien van LHBTI’s, zodat we in Gouda open en respectvol met elkaar omgaan. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat ieder mens zichzelf mag zijn, dat diversiteit en veelkleurigheid een verrijking zijn voor de samenleving en dat verbinding een belangrijke maatschappelijke waarde is.

Speerpunten Regenboog Alliantie Gouda

De positie van de Regenboog Alliantie Gouda als belangenbehartiger van LHBTI’s willen we versterken door: 

 • Het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de regio Gouda; 
 • Het opbouwen van een netwerk voor LHBTI-inwoners van Gouda;
 • Het versterken van de relatie met politieke partijen en het stadbestuur; 
 • Het bewaken van de belangen van LHBTI’s bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid; 
 • Het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden; 
 • Deelnemen in relevante advies- en beleidsorganen; 
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuursorganen, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven; 
 • Het versterken van de relatie met (lokale) media; 
 • Het signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de integratie van LHBTI’s.

Werkgebied

De stichting is gevestigd in Gouda, de stad die met haar omgeving tevens het werkgebied van de Regenboog Alliantie is. Het gemeentebestuur van Gouda zet zich in voor een tolerante en diverse stad. De visie op haar LHBTI-beleid kan niet duidelijker worden verwoord dan in haar statement van 10 januari 2019.

Je leest het hier.

Vrijwilliger worden?

Wil jij ons helpen bij het uitvoeren van onze missie/visie en kerntaken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier en we maken graag kennis!